Бесплатно советување

Со цел правилно се изберат системите за хигиена и постигне голема економичност на потрошните артикли ,кон идните деловни соработници нудиме:
Презентација на нашите производи
Поставување и можност за пробно користење без финансиска надохнада
Обучување и советување на вработените задолжени за чистотата во објектите.
Правилна употреба на средствата за одржување на хигиена и помошните средства за чистење
Правилна технологија на чистење
Изработка на план за чистење на објектите.

Економска подршка

Кон новите клиенти овозможуваме 2 опции за добивање на опрема
Продажба на опремата по привилигирана цена со годишен договор за деловна соработка.
Бесплатна опрема на користење со потпишување на двегодишен договор за деловна соработка.
( по ваше барање договорите можат да се добијат во електронска форма )

Нарачки


Сега Вашите порачки може да ги правите електронски

  • Почетна    Производи     Услуги     За Нас     Контакт    
  • 36277
  • Сите права се заштитени. 2014. Код и Дизајн: Тодевска
  •   Еуропап д.o.o., 1000 Скопје, Р. Македонија.
    Тел: 02 246 01 41
    E-пошта:  info@europap.mk